Kan U de erelonen en kosten van een advocaat niet aan omdat uw inkomen beperkt is, dan komt U in aanmerking voor een zgn. ProDeo-advocaat (de zgn. Tweedelijnsbijstand). Dat geldt niet alleen, als U een rechtszaak hebt, maar ook voor het louter verlenen van advies, of het opstellen van documenten, of brieven.

Om de aanstelling van zo’n advocaat te krijgen, doet U een aanvraag aan het Bureau voor Rechtsbijstand (het BJB of Bureau voor Juridische Bijstand).

Naargelang het inkomen en leefsituatie krijgt U dan een advocaat toegewezen.  Komen meestal in aanmerking: alleenstaanden of gezinnen met beperkt netto-inkomen, leefloners, ouderen met inkomensgarantie, gehandicapten zonder integratievergoeding, minderjarigen, personen in collectieve schuldenregeling, asielaanvragers, gedetineerden, geesteszieken, huurders van een sociale woning.

In principe is deze tussenkomst volledig gratis.  Naargelang het geval is deze assistentie van de ProDeo-advocaat niet helemaal kosteloos, d.w.z. dat de advocaat U zelf wel een bijdrage voor zijn prestaties mag vragen, die vastgesteld wordt door het Bureau.

Hoe aanvragen? Ofwel gaat U zelf naar het Bureau voor Juridische Bijstand van de Orde van Advocaten in het gerechtelijk arrondissement, ofwel richt U aan dat Bureau een schrijven: aan BJB, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/15 te 2000 ANTWERPEN of bjb@balieantwerpen.be.

Bij uw persoonlijke of schriftelijke aanvraag voegt U alle documenten die uw situatie en uw inkomen aantonen.  Het Bureau behandelt uw aanvraag binnen de 15 dagen, wijst een advocaat aan die gespecialiseerd is in de materie en uw taal spreekt, of voorziet een tolk. U kan ook voorstellen aan het Bureau om een vertrouwd advocaat bij voorkeur aan te wijzen. De beslissing van het Bureau vermeldt of U volledige of gedeeltelijke kosteloze bijstand bekomt. Krijgt U geen aanduiding van een advocaat, dan kan U beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank binnen de maand. Meer uitleg en openingsuren vindt U op www.balieantwerpen.be of www.advocaat.be

Krijgt U een ProDeo-advocaat, dan hebt U quasi automatisch recht op Rechtsbijstand, d.w.z. gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de gerechtskosten (zoals griffierechten, kosten van rechtspleging, tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of notaris).

Rechtsbijstand wordt aangevraagd bij het Bureau voor Rechtsbijstand bij de Rechtbank waar uw rechtszaak voorkomt.  Ook daar moet U uw leefsituatie en inkomenssituatie aantonen.  De voorwaarden zijn dezelfde als voor het bekomen van een ProDeo-advocaat.