De Privacywet geeft U een recht op controle van uw persoonsgegevens en de verwerking ervan. Om die controle mogelijk te maken voorziet de Privacywet1 in een recht van toegang en een recht op mededeling.

Concreet heeft U recht op volgende informatie:

  • Het feit of er al dan niet gegevens over u verwerkt worden;
  • Het doel waarvoor deze gegevens verwerkt worden;
  • De aard van de gegevens;
  • De oorsprong van de gegevens;
  • De categorie├źn ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt.

Het recht van toegang veronderstelt niet noodzakelijk dat het dossier waarin de persoonsgegevens zich bevinden, wordt overgelegd of dat u moet kunnen meekijken op het computerscherm. Men is evenmin verplicht om u een kopie van de verwerkte gegevens te bezorgen. Het is voldoende dat de gegevens u worden meegedeeld. Over de manier waarop dit gebeurt, beslist de verantwoordelijke voor de verwerking.

De uitoefening van dit recht van toegang moet kosteloos zijn.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, dient u uw verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking. Als betrokkene moet u uw identiteit bewijzen, wat inhoudt dat u het best een kopie van uw identiteitskaart toevoegt aan het verzoek.

Ook dient het verzoek te beantwoorden aan een aantal formele vereisten. Overeenkomstig de Privacywet is immers een gedagtekend en ondertekend verzoek nodig. U moet het verzoek per post of met een telecommunicatiemiddel versturen (bv. fax of e-mail met een elektronische handtekening) maar u kan het ook ter plaatse afgeven.

Om het u gemakkelijk te maken, stelt de Privacycommissie een modelbrief ter beschikking om uw recht van toegang uit te oefenen. U hoeft enkel nog een aantal concrete contactgegevens in te vullen en aan te kruisen welke informatie u wenst te ontvangen (grijze zones). Indien deze voorwaarden zijn nageleefd, is de verantwoordelijke voor de verwerking ertoe verplicht om de gevraagde en beschikbare informatie mee te delen over de verwerkte gegevens die betrekking hebben op uw persoon. De verantwoordelijke moet u de inlichtingen ten laatste binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek meedelen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking niet reageert of weigert, of indien zijn antwoord niet voldoet, kunt u zich altijd wenden tot de Privacycommissie die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen om de naleving van uw recht te verkrijgen. De Privacycommissie heeft eveneens een modelbrief met bemiddelingsaanvraag opgesteld (grijze zones in te vullen) voor als de verantwoordelijke voor de verwerking niet reageert op uw verzoek of weigert informatie te verstrekken of indien het antwoord niet voldoet en u een tussenkomst van de Privacycommissie wenst.