Voor onze inspanningen om uw rechten te krijgen, worden wij graag vergoed.  Die vergoeding bestaat enerzijds uit een honorarium of ereloon, en anderzijds uit een betaling van de kosten.  Wij  hanteren een vijftal wijzen van aanrekening van het ereloon en bespreken dit met U bij het begin van de zaak.  Maar meestal wordt ofwel een vergoeding van onze prestaties per uur overeengekomen, (al of niet met een forfait voor de kosten inbegrepen) of een ereloon naargelang de waarde van de zaak.  Een forfaitair overeengekomen bedrag of een succesfee, behoren tot de uitzonderingen.

Het ereloon aan uurtarief wordt gerekend volgens de tijdsbladen of timesheets die wij bijhouden en waarop wij nauwkeurig ons tijdsgebruik voor uw dossier vaststellen.  Het gewone tarief per uur bedraagt € 150 BTW exclusief, en daar bovenop rekenen wij de kosten afzonderlijk.  Sommige cliënten verkiezen een uurtarief met een forfait voor de kosten inbegrepen en dat bedraagt dan € 200 per uur BTW exclusief.  De verplaatsingen en de wachttijd worden aan € 50 per uur gerekend.

Afwijkende uurtarieven in plus of in min worden met U afzonderlijk en schriftelijk vastgelegd, bvb wegens een bijzonder spoedeisendheid van een zaak, de moeilijkheid van de zaak of de bescheiden financiële draagkracht van de cliënt.

In principe, en indien het niet anders overeengekomen wordt, wordt het uurtarief, kosten niet inbegrepen, aangerekend.  In waardeerbare zaken kunnen wij echter met U overeenkomen dat het ereloon een percentage van de waarde van de zaak bedraagt.  De waarde  van de zaak is dan gelijk aan de som van alle vorderingen in uw dossier, en daarop passen wij dan de basisschaal toe die is vastgelegd in onze algemene voorwaarden, tenzij wij een andere bepaling van de waarde van de zaak, of andere percentages met U zijn overeengekomen.  Dit ereloon per percentage is verschuldigd voor één aanleg.  Voor hoger beroep wordt het percentage in principe verminderd.

Het ereloon houdt enkel een vergoeding in van de prestaties van de advocaat.  Maar vanzelfsprekend hebben wij voor de werking van ons kantoor en voor het behandelen van uw dossier, ook allerlei kosten en uitgaven te doen.  Vele van die kosten zijn moeilijk per dossier te berekenen.  Alleen individueel aanduidbare uitgaven van ons kantoor voor uw dossier worden aan kostprijs aan U doorgerekend, zoals de kosten van gerechtsdeurwaarders, afschriften van vonnissen en arresten, expertisekosten, etc..  Wij verantwoorden ook deze uitgaven in detail.  Onze algemene kantoorkosten zoals huur, verwarming, bijdragen aan de Balie, investeringen, enerzijds en de kosten van post en drukwerk, potlood en papier anderzijds, welke laatsten wel in verhouding staan tot uw dossier, worden (tenzij U hebt geopteerd voor een honorarium per uur met kosten inbegrepen, aan U in rekening gesteld met een forfaitair bedrag per kantooreenheid.  Grosso modo kan gezegd worden dat de kantooreenheid gelijk is aan elk papieren of digitaal opgeslagen blad dat aangemaakt wordt voor de behandeling van uw dossier.  Tenzij afwijkende overeenkomst bedraagt dit forfait € 10 per dossiereenheid, tenzij het e-mails betreft, en daarvoor is het forfait € 5.  Verplaatsingen worden apart aangerekend aan, naargelang het geval, de prijs van het openbaar vervoer of, indien daarvoor geopteerd wordt door de advocaat, een forfait van € 0,40 per kilometer, BTW exclusief.