1.Algemeen.

De Advocaten behorend tot het Advocatenkantoor zijn aangesloten bij de Balie te Antwerpen en dragen de beroepstitel van Advocaat zoals verleend in België. Zij oefenen hun beroep uit binnen een burgerlijke coöperatieve vennootschap genaamd VERVAEKE & Co CVBA met KBO-nummer 0636.854.785. Zelfs wanneer de Cliënt zijn opdracht toevertrouwt aan een specifiek Advocaat van het kantoor is de contractpartij van de Cliënt deze vennootschap, en niet een afzonderlijk vennoot of medewerker van het Advocatenkantoor.. De vennootschap is een associatie zoals bedoeld in het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies dd. 8 november 2006. De onderhavige Algemene Voorwaarden houden de voorwaarden in waaronder het Advocatenkantoor zijn diensten aan het publiek verstrekt en zij maken deel uit van de contractuele relatie tussen de Cliënt en het Advocatenkantoor. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende overeenkomsten moeten afzonderlijk en schriftelijk worden vastgelegd.

2.Geleverde Diensten.

De Cliënt kan bij het Advocatenkantoor terecht voor onder meer de volgende diensten: adviesverlening bij geschillen, bijstand en vertegenwoordiging n.a.v. procedures voor rechtbanken in de materies behandeld door het Advocatenkantoor. De partijen zullen de aard van de te leveren prestaties specifiëren in een afzonderlijke overeenkomst. Deze overeenkomst bepaalt ook welke Advocaat binnen het kantoor de aanspreekpartner van de Cliënt is, en als dossierverantwoordelijke optreedt.

3.Informatieplichten.

Het Advocatenkantoor informeert de Cliënt nauwgezet over de uitvoering van de gegeven opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. Het geeft de Cliënt ondermeer toegang tot de belangrijkste briefwisseling en/of procedurestukken die de zaak betreffen. De Cliënt maakt tijdens de gehele duur van de opdracht, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het Advocatenkantoor, alle nodige of nuttige informatie, gegevens en stukken over. Hij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze mededelingen en de inhoud van de stukken. Hij is verplicht aan het Advocatenkantoor zijn identiteit te staven door een fotokopie van zijn identiteitsbewijs te laten nemen, en/of over de identiteit van de Onderneming die hij vertegenwoordigt de passende gegevens aan te leveren. De Cliënt verbindt zich ertoe het Advocatenkantoor onverwijld in kennis te stellen van alle voor zijn dossier belangrijke notificaties, betekeningen, mededelingen, akten, procedurehandelingen, etc. die een verband kunnen hebben met een termijn of procedurevoorschrift, en van zijn adreswijzigingen en contactcoördinaten.

4.Communicatie.

De Cliënt zal de voor hem bestemde communicaties uitgaande van het Advocatenkantoor ontvangen op het door hem opgegeven adres, desgevallend per elektronische post op het door hem opgegeven e-mailadres. Hij verbindt zich ertoe eventuele wijzigingen van zijn adressen onverwijld mede te delen en is hiervoor verantwoordelijk. De Cliënt staat in voor het nemen van maatregelen om zijn computers of systemen te beschermen en te vrijwaren tegen virussen, defecten of beschadiging. Het Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor last of schade ingevolge van het al of niet ontvangen en al of niet gebruiken van elektronische communicaties. De mededelingen gedaan in de relatie tussen het Advocatenkantoor en de Cliënt hebben in de regel een vertrouwelijk karakter, en de Cliënt verbindt zich ertoe dit te eerbiedigen.

5.Interne Taakverdeling.

Het Advocatenkantoor zal bepalen welke Advocaat of advocaten binnen het kantoor verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Zij houden, voor zover mogelijk, rekening met de wensen van de Cliënten en met de voorkeurmaterie van de Advocaten.

6.Beroep op Derden.

De behandelende Advocaten mogen voor de uitvoering van de opdracht, beroep doen op andere Advocaten, al of niet deeluitmakend van het Advocatenkantoor, en op gerechtsdeurwaarders, en vertalers, zonder dat dat voorafgaandelijk door de Cliënt hoeft te zijn goedgekeurd. Tenzij anders overeengekomen met de Cliënt, ligt de keuze daarover over bij het Advocatenkantoor. Met instemming van de Cliënt kan het Advocatenkantoor beroep doen op derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants te kiezen in overleg met de Cliënt. De Cliënt wordt dan geacht rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd en zal hun tussenkomsten voor zijn dossier rechtstreeks aan hen vergoeden, of indien het Advocatenkantoor kosten heeft voorgeschoten, deze terug vergoeden.

7.Beroepsgeheim en Persoonlijke Gegevens.

Het Advocatenkantoor, zowel de Advocaten als hun personeelsleden, zijn gebonden door het beroepsgeheim, zodat de informatie die de Cliënt toevertrouwt vertrouwelijk is en niet openbaar gemaakt mag worden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van de Client of door de overheid wordt opgelegd. De persoonsgegevens die de Cliënt aan het advocatenkantoor verstrekt, kunnen worden opgenomen in het Cliënteelbestand van het Advocatenkantoor en worden in principe niet aan derden doorgegeven. Mits zijn identiteit te bewijzen heeft iedere Cliënt conform de Privacywet, recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en op kosteloze verbetering mits een gedateerd, schriftelijk en ondertekend verzoek.

8.Derdengelden.

Het Advocatenkantoor ontvangt de bedragen bestemd voor de Cliënt of voor derden op een afzonderlijke derdenrekening en stort deze binnen de kortst mogelijk tijd door, verwittigt de Cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de bestemming die eraan wordt gegeven. Het Advocatenkantoor mag op de voor de Cliënt ontvangen bedragen sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon, en brengt de Cliënt hiervan op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Cliënt om de ereloonstaten van het Advocatenkantoor te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. Bedragen waaraan niet direct een bestemming kan worden gegeven, worden op een rubriekrekening geplaatst.

9.Beroepsaansprakelijkheid en Verzekering.

Het Advocatenkantoor zal inspanningen leveren om het door de Cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder dit evenwel te waarborgen. De Cliënt kan bij toerekenbare tekortkoming of beroepsfouten niet de advocaten maar enkel het Advocatenkantoor aansprakelijk stellen. Het Advocatenkantoor zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de keuze van ingeschakelde derden, ook niet al zij door het Advocatenkantoor zijn betaald. Zij is evenmin aansprakelijk voor fout of nalatigheid van de ingeschakelde derden. De Advocaten van het Advocatenkantoor zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid tot € 1.250.000 per schadegeval. Het Advocatenkantoor informeert de Cliënt indien voor de specifieke behandeling van zijn zaak een bijzondere of hogere verzekering wenselijk is mits het betalen van een bijkomende premie. Zo de Cliënt geen bijkomende verzekering wenst, aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een eventuele beroepsfout van het Advocatenkantoor, wordt beperkt tot het bedrag van € 1.250.000 waarvoor het Advocatenkantoor is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing ingeval van opzet of grove fout van de Advocaat. Indien de Cliënt een bijkomende verzekering van de aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor wenst, moet hij daarvoor een aanvullende overeenkomst afsluiten. De adresgegevens van de Aansprakelijkheidsverzekeraars zijn : AMLIN EUROPE, met zetel te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9 – polis LXX 034899. Het attest van de verzekering is op eenvoudig verzoek ter beschikking. De Cliënt moet ieder beroep op de verzekering laten gelden binnen het jaar na kennisname van de feiten waarop zijn aanspraak steunt, of nadat zij hadden moeten bekend zijn. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht zijn de beperkingen van de aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is (a)door zowel het opzet als de grove schuld van de Advocaten of van een aangestelde van het Advocatenkantoor of (b)door het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht.

10.Beëindiging van de Overeenkomst.

De Cliënt kan steeds de overeenkomst beëindigen door dit aan het Advocatenkantoor schriftelijk te notificeren. Het Advocatenkantoor maakt in dat geval zijn eindafrekening over aan de Cliënt, rekeninghoudende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Het Advocatenkantoor zal voor de beëindiging zelf geen schadevergoeding kunnen vragen, tenzij ingeval van voortijdige beëindiging van een abonnement. Op eerste verzoek zal het Advocatenkantoor aan de Cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen, of overmaken aan de aangeduide opvolger. Het Advocatenkantoor kan steeds de overeenkomst beëindigen door de Cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de prestaties worden gestaakt, zal het Advocatenkantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de Cliënt om bijstand te bekomen van een andere Advocaat. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan het Advocatenkantoor de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van minimum twee weken onverminderd het recht van het Advocatenkantoor zijn werkzaamheden ondertussen op te schorten, wanneer de Cliënt in gebreke is of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie).

11.Vergoeding van het Advocatenkantoor- Algemeen.

De geldelijke vergoeding van het Advocatenkantoor bestaat enerzijds uit honoraria of erelonen, anderzijds uit kosten en uitgaven. Het Advocatenkantoor hanteert vijf berekeningswijzen voor het aanrekenen van het ereloon nl. (1)een vergoeding voor prestaties per uur, verhoogd met de administratiekosten; (2)een vergoeding voor prestaties per uur administratiekosten inbegrepen; (3)voor waardeerbare zaken een vergoeding voor prestaties naargelang de waarde van de zaak, t.t.z. een percentage op de in geld bepaalbare waarde van de zaak, verhoogd met de administratiekosten; (4)een vergoeding naargelang de waarde der zaak, met als minimum de vergoeding per uur; (5)een forfaitair overeengekomen bedrag. Naast de vergoeding voor de prestaties of erelonen dienen ook de specifieke uitgaven en dossierkosten te worden terugbetaald (zie verder). De vergoedingen verschuldigd aan het Advocatenkantoor zullen aangerekend worden in afrekeningen en facturen. Indien niet andersluidend en schriftelijk door partijen vastgelegd, zal automatisch het uurtarief voor de vergoeding der prestaties kosten inbegrepen, worden toegepast. De partijen kunnen ook afwijken door een succesfee overeen te komen. De succesfee bestaat dan in een af te spreken procentuele verhoging van het afgesproken uurtarief of percentagetarief. In de erelonen is de BTW niet inbegrepen.

12.Ereloon aan Uurtarief.

De aanrekenbare gepresteerde uren worden door het Advocatenkantoor nauwkeurig en waarheidsgetrouw per zaak door registratie van deze prestaties op timesheets vastgelegd. Het uurloon wordt aangerekend op basis van deze door de Advocaten vastgelegde uurprestatieoverzichten die bewijskrachtig en bindend zijn voor de Cliënt. Aanrekenbaar zijn de uren die aangewezen worden voor een welbepaalde zaak (bvb. onderzoek van een dossier, besprekingen met de Cliënt, het opstellen van een conclusie, pleidooi, etc.). De niet-aanwijsbare uren, die niettemin door het Advocatenkantoor worden gepresteerd om diensten te kunnen leveren aan de Cliënt (bvb. m.b.t. de organisatie van het kantoor, boekhouding, bijscholing), maar evenzeer nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren, zijn forfaitair inbegrepen in het overeengekomen uurloon voor de aanwijsbare uren. Het ereloon voor de aanwijsbare uren volgens timesheet, kosten niet inbegrepen, wordt, tenzij anders overeengekomen, aangerekend aan een tarief van € 150,00 per uur. Het ereloon voor de aanwijsbare uren, algemene vaste en wisselende kosten inbegrepen, bedraagt € 200,00 per uur. Voor verplaatsingen en wachttijd worden deze tarieven gebracht op 50,00 euro per uur. Deze uurforfaits kunnen jaarlijks in de maand januari door het Advocatenkantoor worden aangepast aan de levensduurte. Afwijkingen van het principieel ereloon kunnen overeengekomen worden wegens de financiële draagkracht van de Cliënt, wegens een toepassing die zou kunnen aanleiding geven tot een onbillijke begroting van het ereloon, wegens spoedeisend of het belangvol karakter van de zaak, wegens de moeilijkheidsgraad, op grond van gunstig resultaat, wegens de ervaring van de behandelende Advocaat of zijn onderlegdheid, zijn bijzondere kennis of specialisatie in de materie. Zulke afwijkingen worden voorafgaand schriftelijk door partijen vastgelegd. De bedragen van het uurtarief worden verhoogd met de BTW.

13.Ereloon bij Percentage op de Waarde van de Zaak.

Voor in geld waardeerbare zaken kan het Advocatenkantoor de voorkeur geven aan een vergoeding van prestaties berekend op een percentage van de waarde van de zaak. De waarde van de zaak is, tenzij anders overeengekomen, het totaal brutobedrag van de hoofdsom en de intresten van elke vordering van de zaak of het dossier, zowel hoofdeis, als tegeneis, als tussenkomst, onverschillig of de Cliënt eiser, verweerder of tussenkomende partij is, of in verscheidene hoedanigheden optreedt. Het ereloon voor waardeerbare zaken wordt berekend per aanleg en per schijf van de waarde der zaak volgens hierna vermelde basisschaal:
van 0 tot 10.000 euro : 15%
van 10.000 tot 100.000 euro : 10%
van 100.000 tot 500.000 euro : 7,5%
meer dan 500.000 euro: 5%

Als, voor het instellen van een gerechtelijke procedure na aanmaning of onderhandeling, reeds een geheel gunstig resultaat wordt bekomen, wordt het basistarief herleid tot 50%. Als het Advocatenkantoor de zaak zowel in eerste aanleg als in hoger beroep behandelt, wordt het ereloon voor het hoger beroep gerekend aan 50% van de basisschaal. Als het Advocatenkantoor enkel in hoger beroep optreedt, wordt het ereloon berekend door gewone toepassing van de basisschaal. Bij beëindiging van het mandaat in de loop van de procedure wordt het honorarium gerekend op basis van een percentage dat overeenstemt met het gedeelte van de geleverde prestaties in verhouding tot het totaal van de instantie. Het ereloon wordt verhoogd met de BTW.

14.Algemene Kosten en Uitgaven, Dossier- en Gerechtskosten.

De kosten en uitgaven die het Advocatenkantoor wegens een hem toevertrouwde zaak voor rekening van de Cliënt doet worden als volgt onderverdeeld in:
a)algemene vaste kantoorkosten: kosten die niet specifiek op een bepaalde zaak betrekking hebben, maar nodig zijn voor de werking, van het kantoor en de administratie van de dossiers. Zij behelzen: beroepslokalen, huur, onroerende voorheffing, intresten hypotheek, elektriciteit-, gas- en waterverbruik, verwarming; lonen en sociale lasten, onderhoudspersoneel, herstellingen, verzekeringen; boeken, tijdschriften documentatie, seminaries, congressen, studiedagen, beroepsbijdragen; kosten voor het voeren van de boekhouding; kantoormeubelen en materiaal; uitgaven m.b.t. opleiding stagiairs of medewerkers, representatie, beroepskledij, verzekering beroepsaansprakelijkheid; diverse taken; beroepsopleiding, recyclage.
b)algemene wisselende kantoorkosten: kosten die aanwijsbaar betrekking hebben op en kunnen aangerekend worden in een bepaalde zaak of dossier. Het betreft: telefoon, telex, telefax, portkosten en postzegels, drukwerk, papier, fardes, opbergmappen; gewone fotokopijen, briefwisseling, e-mailverkeer.
De algemene vaste en wisselende kosten worden vergoed door betaling van een kostenforfait per dossiereenheid bovenop de vergoeding voor de prestaties of erelonen. De eenheden van het dossier zijn iedere behandeling door het kantoor, zijn secretariaat of boekhouding, die schriftelijk of gedocumenteerd (bvb elektronisch) is geregistreerd. Het aantal eenheden van het dossier wordt vastgesteld door de telling van het aantal pagina’s. Voor brieven, conclusies, nota’s, overschrijvingen, stortingen, projecten, teksten, etc. bedraagt het forfait 10 euro per dossiereenheid, voor e-mails een forfait van 5 euro per dossiereenheid.
c)specifieke uitgaven, gerechts- en dossierkosten: het betreft specifieke individualiseerbare uitgaven in een zaak of dossier. Zij worden in de afrekening afzonderlijk benoemd, naar bedrag en oorzaak verantwoord, en aan de Cliënt tegen kostprijs aangerekend. Het betreft onder meer gerechtskosten, kosten van gerechtsdeurwaarder; verplaatsingen (0,50€/km); vertalingen, buitengewone telefoon-, telex-, of faxverbindingen; buitengewone verzendingskosten; raadplegen databank, buitengewone kosten fotokopijen, kosten van afschriften, expedities, documenten, rolzettingen, registratierechten, expertisekosten, erelonen van derden, etc.. Verplaatsingen worden aangerekend aan de prijs uitgegeven voor het openbaar vervoer, of, naar keuze, à rato van 0,40 euro/km.

15.Betalingen.

Het Advocatenkantoor zal alle erelonen en kosten factureren, en deze verrechtvaardigen met een ereloon en onkostennota. Op de erelonen en kosten wordt BTW afzonderlijk aangerekend. Het Advocatenkantoor kan in de loop van de behandeling of vooraleer de zaak aan te vatten, voorschotten of gedeeltelijke afrekeningen in rekening stellen. De facturen zijn betaalbaar een maand na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Reclamaties of protest van factuur of ereloonnota moeten binnen de 14 dagen na ontvangst ervan geschieden en bij aangetekende brief. Bij niet-betaling tegen vervaldatum, na aanmaning om te betalen, en bij gebreke aan terecht bevonden protest, loopt van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling vanaf de aanmaning op het openstaande bedrag of saldo een nalatigheidsintrest, gelijk aan de wettelijke intrestvoet. Wanneer de factuur moet worden ingevorderd, is een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de nog verschuldigde sommen. De facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, ten kantore. De rechtbanken van Antwerpen zijn bij betwisting bevoegd. In rekening gestelde erelonen en kosten kunnen door het Advocatenkantoor aangerekend en ingehouden worden op de tegoeden die door het Advocatenkantoor voor rekening van de Cliënt zijn ontvangen, mits de Cliënt hiervan op de hoogte te stellen. Ingeval van niet betaling, mag het Advocatenkantoor zijn prestaties opschorten, mits de Cliënt hiervan op de hoogte te stellen. De erelonen en kosten van derden, zoals gerechtsdeurwaarders, deskundigen, notarissen, zullen in de regel door dezen aan de Cliënt rechtstreeks gefactureerd worden. In de gevallen waar de btw-wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (zoals ten aanzien van particuliere Cliënten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan het Advocatenkantoor eventueel, wanneer het dit wenselijk acht, ervoor opteren om in de plaats van of voorafgaand aan een factuur een (provisioneel) betalingsverzoek (staat van erelonen en kosten) aan de Cliënt richten. Alle voorgaande bepalingen i.v.m. de facturen opgemaakt door het Advocatenkantoor gelden naar analogie voor ieder dergelijk betalingsverzoek. De bankrekeningen van het Advocatenkantoor zijn:
• kantoorrekening: BE39 7360 1657 2819
• derdenrekening: BE36 7360 1830 5681

16.Rechtsbijstand.

Indien de Cliënt voor zijn opdracht op een andere vorm van rechtsbijstand of derdenbetaling beroep kan doen, belet dit het Advocatenkantoor niet de erelonen en onkosten aan de Cliënt zelf in rekening te stellen. De Cliënt zal in principe zelf zijn aanspraken laten gelden bij de derde betaler, tenzij het Advocatenkantoor instemt met een afwijkende regeling. De Cliënt blijft alleszins gehouden tot de erelonen en kosten of gedeelten daarvan die niet door de Rechtsbijstandsverzekeraar worden ten laste genomen. De Cliënt wordt bij deze geïnformeerd dat hij in geval van ontoereikende inkomsten beroep kan doen op de toewijzing van een Advocaat door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB).

17.Rechtsplegingsvergoeding-Verhaalbaarheid van de erelonen- Gerechtskosten.

De Cliënt wordt bij deze geïnformeerd dat het voeren van een gerechtelijke procedure voor de in het ongelijk gestelde partij een veroordeling tot de gerechtskosten, geheel of gedeeltelijk, voor gevolg kan hebben. De eventueel door de rechtbanken toegekende rechtsplegingsvergoedingen maken deel uit van deze gerechtskosten (zie de bepalingen van de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een Advocaat en van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het Tarief van de Rechtsplegingsvergoeding). Op verzoek stelt het Advocatenkantoor het actueel rooster van de rechtsplegingsvergoedingen ter beschikking. De door het Advocatenkantoor gerecupereerde rechtsplegingsvergoedingen worden aangerekend op de door de Cliënt verschuldigde sommen.

18.Witwas.

De Cliënt wordt bij deze geïnformeerd dat het Advocatenkantoor verplicht is op grond van de Wet van 11 januari 1993 inzake witwas en financiering van het terrorisme, klantenonderzoek te verrichten en melding te doen aan de bevoegde autoriteiten van transacties of vermoedens van witwas of financiering van terrorisme. Het Advocatenkantoor is verplicht zijn Cliënten, opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers te identificeren. De Cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen. De melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de Stafhouder die de informatie vervolgens doorleidt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil. Het is de Advocaat en de Stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

19.Archivering.

Het Advocatenkantoor archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgen voor een periode van vijf jaar. Originele documenten worden in de regel aan de Cliënt terugbezorgd bij het einde van de opdracht en dienen door de Cliënt zelf gearchiveerd of bijgehouden te worden.

20.Registratierechten en griffierechten.

De Cliënten worden er bij deze over geïnformeerd dat, behoudens uitzonderingsgevallen, de veroordeling tot betaling van bepaalde sommen door een gerechtelijke beslissing, ook de betaling van registratierechten voor gevolg kan hebben. De Cliënten dienen ook te weten dat het rolrecht van de griffie varieert naargelang de waarde van een zaak, en dat een verklaring pro fisco moet worden afgelegd bij de aanvang der zaak wanneer deze op de rol wordt geplaatst.

21.Klachten en informatie.

Voor klachten en informatie over de verrichte diensten en hun vergoeding, kan de Cliënt zich steeds wenden tot de Bestuurders van het Advocatenkantoor als volgt:
• via post op het adres Baron Dhanislaan 20 bus 3 te 2000 Antwerpen
• via fax op nummer 0032(0)3/3693681
• via e-mail op het adres: contact@vervaeke-advocaten.be
• via telefoon op nummer: 0032(0)3/3693680
Voor klachten van deontologische aard kan de Cliënt zich wenden tot de Stafhouder van de Balie te Antwerpen, Orde van Advocaten, Bolivarplaats 20/15 te 2000 ANTWERPEN, hetzij per e-mail aan info@balieantwerpen.be.

22.Reglementen.

De Advocaten van het Advocatenkantoor zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten en de reglementen van de Orde van Advocaten te Antwerpen. De beroepsregels van de Advocaten en de Gedragscodes die op hem van toepassing zijn, kunnen geraadpleegd worden op of via de volgende websites: www.balieantwerpen.be en www.Advocaat.be, of aldaar aangevraagd.

23.Toepasselijk recht en geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden prevaleert op de anderstalige tekst van de Algemene Voorwaarden ingeval van betwisting. Indien de Cliënt en het Advocatenkantoor hun geschil niet in der minne kunnen oplossen, laten zij voorafgaand aan elke procedure (tenzij in gevallen van onbetaalde facturen voor erelonen en kosten) bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten De buitengerechtelijke geschillenbeslechting wordt geregeld door het Reglement Invordering en taxatie van Erelonen van de Balie te Antwerpen dd. 17 december 2012. Over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden hiervan is informatie verkrijgbaar op de website www.balieantwerpden.be>erelonen>klachten. Ingeval van dagvaarding voor de rechtbank zijn de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Het Advocatenkantoor mag evenwel er de voorkeur aan geven de zaak voor de rechter van de woonplaats van de Cliënt te brengen.

Antwerpen, 1.9.2015.