Mr. Vervaeke is Doctor in de Rechten (RUG) en Licentiaat in de Wijsbegeerte (RUG). Hij is advocaat sedert 1970. Hij heeft jarenlange ervaring in de volgende materies:

 • Arbeidsrecht: voornamelijk in verband met scheepvaart en de haven
 • Sociaal Zekerheidsrecht
 • Samenwerkingsrecht: handelsagenten, handelstussenpersonen, makelaars, handelsvertegenwoordigers, management, consultancy, vennootschapsmandatarissen
 • Economisch Recht inzake consumentenbescherming, marktpraktijken, reisrecht en consumentenkrediet
 • Europees Landbouwrecht
 • Landbouw- en Natuurrampen

Mr. Van Steenkiste is licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen UA). Hij is advocaat sedert 2008.
Zijn specialiteiten zijn:

 • Arbeids- en sociaal Zekerheidsrecht, met speciaal kennis van de Werkloosheidsreglementering, Ziekteverzekering, Pensioenen, etc.
 • Bijzonder Strafrecht: Salduz-bijstand inzake verhoren bij de politie en onderzoeksrechter. verdediging verdachten en slachtoffers voor politie- en correctionele rechtbank
 • Familierecht: echtscheidingen, dringende voorlopige maatregelen, alimentatievorderingen
 • Jeugdrecht: houder certificaat jeugdadvocaat. Hij staat als jeugdadvocaat minderjarigen bij die voor de jeugdrechtbank dienen te verschijnen zowel in het kader van verontrustende opvoedingssituaties (VOS) als bij misdrijf omschreven feiten (MOF). Hij verleent tevens Salduz-bijstand inzake verhoren bij de politie.

 

Onze administratie, het secretariaat en de boekhouding worden verzorgd door Francine MANNAERTS.

Arbeid en Samenwerking

Arbeidsrecht

 • Aanwerven. Ontslagen. Ontslagmotivering. Opzegging. Dringende reden.
 • Arbeiders en bedienden. Handelsvertegenwoordigers. Studenten. Vrijwillers. Zeelieden. Havenarbeid. Ziekenhuisartsen. Preventieadviseur.
 • Ondernemingsraad. Comité Veiligheid. Beschermden. Personeelsafgevaardigden.
 • Collectief Ontslag. Sluiting Onderneming. Overgang van Onderneming. Sociale Verkiezingen. Staking. Vakbonden.
 • Detachering. Interimarbeid. Terbeschikkingstelling.
 • Discriminatie. Pesten. Privacy.
 • Zwangerschap. Ouderschapsverlof. Tijdskrediet. Deeltijds Werk.
 • Loon. Loonbescherming. Loonbeslag.
 • Vakantie. Zondagsrust. Nachtarbeid. Arbeidsduur
 • Concurrentie. Concurrentieverbod

Samenwerkingsrecht

 • Handelsagenten. Handelsvertegenwoordigers.
 • Makelaars
 • Management en Consultancy
 • Commissionairs. Franchising. Precontractuele Informatie. Concessie. Distributeurs.
 • Bestuurders van Vennootschappen. Vennoten. Mandatarissen.
 • Professionele Aansprakelijkheid. Bestuurders. Accountants. Advocaten. Notarissen. Arbiters. Bedrijfsrevisoren. Gerechtsdeurwaarders. Zorgverleners. Artsen. Syndicus.

Handel, Economie en Consument

 • Concurrentie en Concurrentieverbod.
 • Consument. Consumentbescherming. Herroepingsbeding. Koop op Internet. Consumentenkoop. Onrechtmatige Bedingen. Misleidende Reclame. Consumentenkrediet.
 • Reisrecht. Reisorganisatie. Reisbemiddeling. Insolvabiliteit Reisorganisator. Reisverzekering. Pakketreizen. Time Sharing. Spoor. Vliegreizen. Passagiersrechten.
 • Marktpraktijken. Prijsvermindering. Oneerlijke Mededinging. Prijzen. Misleidende Reclame. Stakingsvorderingen.
 • Wetboek Economisch Recht

Sociale Zekerheid

 • RVA. Werkloosheid. Administratieve Onderbrekingsuitkering. Terugvordering. Sancties.
 • Mutualiteit. RIZIV. Invaliditeit. Arbeidsongeschiktheid. Werkhervatting. Ziekenfonds.
 • OCMW. Bestaansminimum.
 • Gehandicapten. Mindervaliden.
 • Gezinsbijslag.
 • RSZ. Bijdragen. Sancties. DIMONA-LIMOSA. Onderwerping en Schrapping. Terugvordering. Zwartwerk.
 • Pensioenen. Vrij Aanvullend Pensioen.
 • Statuut Zelfstandigen. Aansluiting. Bijdragen.

Familie en Jeugd

Echtscheidingen, dringende voorlopige maatregelen, alimentatievordering, bijstand minderjarigen (MOF en VOS) bij de politie en de jeugdrechtbank

Strafrecht

Salduz-bijstand bij de politie en onderzoeksrechter, verdediging verdachten en slachtoffers voor de strafrechtbanken

Europese Landbouw & Douane

Europees Landbouwrecht

 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
 • EOGFL Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw.
 • Eigen Middelen.
 • Uitvoerrestituties.
 • Certificaten en Zekerheden.
 • Interventie.

Douane

 • Aangifte.
 • Douaneschuld.
 • Eigen Middelen.
 • Financiële Belangen EU.
 • Wederzijdse Bijstand.
 • AWDA.
 • Communautair Douanewetboek.
 • Bezwaarprocedure.

Voorwaarden

Uw Overeenkomst met ons kantoor wordt onderworpen aan en verwijst naar onze Algemene Voorwaarden. Vooraleer uw dossier te starten en uw overeenkomst met ons aan te gaan, nodigen wij U uit om deze Algemene Voorwaarden door te nemen, desgevallend er uitleg of specificatie over te vragen.

Overeenkomst

Wij informeren onze cliënten en kandidaat cliënten graag op voorhand van onze voorwaarden en werkwijzen. Daarna sluiten wij desbetreffend bij aanvang van de zaak een akkoord, zoals verlangd door de bepalingen van de Dienstenwet. Lees de tekst van de door ons aan onze cliënten voorgestelde Overeenkomsten en van onze Algemene Voorwaarden. Wij insisteren daarop bij onze cliënten. Maak desgevallend uw opmerkingen of vragen kenbaar, want onze Overeenkomsten met de cliënten verwijzen naar de Algemene Voorwaarden. Wij hechten bijzonder belang aan transparantie in de samenwerking met de cliënt en de uitvoering van onze opdrachten. Daarom adviseren wij om ook onze Nuttige Informatie (hieronder consulteerbaar) te consulteren.

Tarieven

Wij spreken bij het begin van uw zaak met U af tegen welk tarief wij zullen werken en leggen dit vast in de Overeenkomst. Wil U meer weten over de berekening van de erelonen en over de kosten consulteer dan het blad Erelonen en Kosten. De tarieven vindt U op het Tariefblad.

Wettelijke informatie

Hier vindt u, overeenkomstig de bepalingen van de Dienstenwet van 26 maart 2010, thans Wetboek Economisch Recht, onze wettelijk voorgeschreven informatie.

Nuttige informatie

Gedragsregels

Wij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten en de reglementen van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Onze beroepsregels en de Gedragscodes die op ons van toepassing zijn, kunnen geraadpleegd worden op of via de volgende websites: www.balieantwerpen.be en www.advocaat.be, of aldaar aangevraagd. Hier vindt u de Deontologische Codex.

Professionele aansprakelijkheid & Klachten

Wij zijn verzekerd voor het geval wij iets fout doen. De Orde der Advocaten heeft met een globale polis alle advocaten voor fouten verzekerd bij AMLIN EUROPE te Brussel voor een bedrag van 1.250.000 € per schadegeval. Meer uitleg vindt U op het informatieblad Professionele Aansprakelijkheid, het Verzekeringsattest en de Polis.

Klachten

Bent U ontevreden dan kan U ons zelf contacteren in eerste instantie: het interesseert ons te weten wat uw ontevredenheid veroorzaakt heeft en wij trachten er iets aan te doen, en onze diensten te verbeteren. U kan met uw klachten ook terecht bij andere instanties. Onze fiche {“Klachten”} geeft U alle details hierover.